Prawo do odwołania/odstąpienia od umowy dla konsumentów

(„Konsumentem” jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.)

Instrukcje dotyczące odwołania Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni ze skutkiem od dnia,

w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie produktów, o ile zamówiliście jeden lub więcej produktów w ramach zamówienia standardowego i ten/te produkty są/są dostarczane równomiernie; w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objąłeś w posiadanie ostatni produkt, jeżeli zamówiłeś kilka produktów w ramach Zamówienia standardowego i produkty te są dostarczane osobno;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Hindia Sp. Zoo Ul. Św. Filipa 3, 31-150 Krków, Polska; numer telefonu: +48 731 316 999, adres e-mail: info@welcomeindia.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; nie poniosą Państwo żadnych opłat z tytułu tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu zwrócenia nam produktów lub dostarczenia dowodu, że odesłali nam produkty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Produkty należy odesłać lub przekazać nam najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Koszty zwrotu produktów ponosisz Ty.

Musisz zapłacić za amortyzację produktów tylko wtedy, gdy amortyzację tę można przypisać jakimkolwiek czynnościom z Tobą, które nie były konieczne do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonalności produktów.

Kryteria wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów

o dostawę Produktów, które nie są prefabrykowane, dla wytworzenia których ważny jest indywidualny wybór lub zamówienie Konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań Konsumenta; o dostawę Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których termin przydatności do spożycia ulegnie szybkiemu przekroczeniu; O dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, od których zależy przedsiębiorca nie ma wpływu; O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt zapieczętowany, którego opakowanie nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostarczeniu; o dostawę Produktów, jeżeli po dostarczeniu, ze względu na swój stan, zostały one nierozłącznie połączone z innymi Towarami; o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Wzór - formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.)

Firma Hindi Sp. ogród zoologiczny ul. Południowy zachód. Filipa 3, 31-150 Kraków, adres e-mail info@welcomeindia.pl:Ja/my(*) niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących produktów(*)/ świadczenia następującego Usługa (*)Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)Data

(*) Przekreśl błędną opcję.